ในนามของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวเทศบาลทั่วประเทศเพื่อนำแนวทางของแต่ละเทศบาลมาใช้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆของเทศบาลและยุทธศาสตร์ชาติเพื่อนำมาพัฒนาเทศบาลให้มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ๘ ประการ คือ 1. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมสันนิบาตเทศ 2. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นๆ องค์กรชุมชม องค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ กระทรวง ทบวง กรม สถาบันการศึกษา หน่วยงานของรัฐ และองค์กรมมหาชน 3. ส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลในประเทศไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมาคมองค์กรปกครองท้องถิ่นในต่างประเทศ 4. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่นของเทศบาล 5. ส่งเสริมการวิจัย และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการบริการสาธารณะของเทศบาล การฝึกอบรม การอบรม การประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ หรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การฝึกงาน การดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ คณะกรรมการบริหารของสมาคม กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการด้านต่างๆ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะต่างๆ 7. เป็นองค์กรตัวแทนของเทศบาลทั่วประเทศ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองร่วมกับรัฐบาล รัฐสภา และองค์กรทางการเมืองในระดับชาติ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายกานออกกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯ ว่าด้วยการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8. ดำเนินกิจการใดๆ อันเป็นประโยชน์ หรือเป็นรายได้ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ....
 
 

    กำลังโหลด...

เรื่อง หน่วยงาน วันที่
    เข้าสู่ระบบเพื่อดาวน์โหลดหรือตอบรับเอกสาร